Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA 09.06.2021 - 14:00

Tehyläinen: Askarruttaako SOTE-sopimus tai lastenhoitajien asema KVTES:ssa? Katso vastaukset yleisimpiin kysymyksiin!

Syyskuun alussa astuu voimaan SOTE-sopimus, joka on maamme suurin alakohtainen työehtosopimus. Sopimuksen piiriin siirtyy noin 180 000 työntekijää. Lastenhoitajista tulee kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) suurin henkilöstöryhmä. Muutoksien myötä työntekijöiden ei tarvitse tehdä uusia työsopimuksia.

SOTE-sopimus helpottaa merkittävästi työehdoista ja palkoista sopimista, koska jatkossa neuvottelupöydässä käsitellään vain sote-henkilöstön asioista.

Lastenhoitajat ovat jatkossa KVTES:n suurin henkilöstöryhmä ja neuvotteluasema on parempi kuin aiemmin. 

Katso myös Tehyn asiantuntijoiden laatima Kysymyksiä ja vastauksia SOTE-sopimuksesta, josta näet vastaukset useimpiin kysymyksiin. SOTE-sopimuksesta ja lastenhoitajien asemasta KVTES:ssa löydät esitykset uutisen lopusta.

Jos et löydä vastausta kysymykseesi, ole yhteydessä omaan luottamusmieheesi. Voit jättää kysymyksen myös Tehyyn asiointipalvelussa

 

Tehyn ao 135 ry

Porvoon kaupungilta työpaikoilta pyydettiin esityksiä Lapsi -ja perhepalveluiden, vanhus- ja vammaispalveluiden sekä aikuispalveluiden luottamusmieheksi. Määräaikaan mennessä 24.5.21 tuli yksi ehdokas, Carolina Laine terveyspalveluista, th/sh terveysasemalta.

Varhaiskasvatuksen luottamusmieheksi tuli määräaikaan mennessä 24.5.21 yksi ehdokas, Jenny Nyström, Kulloon päiväkoti.

Ehdokasasiakirjat tarkistettu 25.5.21. Kyseessä sopuvaalit, edellä mainitut valittiin tehtäviinsä. Varhaiskasvatuksen varaluottamusmieheksi ei tullut yhtään ehdokasta.

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Tehy ry jatkaa kuntasektorin luottamusmiesten toimikautta vuodella

Tehyn hallitus päätti kokouksessaan 26.1.2021 jatkaa Tehy ry:n kuntasektorin luottamusmieskautta vuodella eli 31.12.2022 asti.

 

Kauden jatkamisen perusteena on sote-uudistuksen eteneminen.

Tämän hetken tiedon mukaan sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden toiminnoiksi 1.1.2023. 

Sote-lainsäädännön lopullinen hyväksyminen eduskunnassa menee todennäköisesti syksyyn, mutta luottamusmieskauden jatkamisen osalta emme voineet sinne asti odottaa. 

On luontevaa, että uusi luottamusmieskausi alkaa yhtä aikaa hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä.

Joka tapauksessa hyvinvointialuekohtaisesti pitää neuvotella aikanaan paikallinen sopimus luottamusmiesten määrästä ja ajankäytöstä sekä järjestää vaalit.

Kautta jatkamalla luottamusmiesvaaleja ei tarvitse käydä kahtena vuonna peräkkäin.

Nykyiset toimijat ovat mukana tässä hyvinvointialuekohtaisessa sote-valmistelussa ja on järkevää, että he jatkavat tehtävässä valmisteluvaiheen loppuun asti.

 

Luottamusmieskauden jatkaminen 31.12.2022 asti yhtenäistää kunta-alan pääsopijajärjestö Sote ry:n jäsenjärjestöjen luottamusmiesten toimikaudet.

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////.

 

Tehy peruu jäsentapahtumat – valmius tehdä työtä tärkeämpää

 

Tehy ry on koronavirustilanteen vuoksi perunut jäsenille suunnatut tapahtumansa toistaiseksi. 

Tehy ry haluaa omalta osaltaan varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan työn, työkyvyn ja jaksamisen. Työnantajan on huolehdittava henkilöstöstä, ja tehyläisten puolestaan on syytä noudattaa työnantajan ohjeita.

Perutut tilaisuudet pyritään järjestämään myöhemmin. Osa tilaisuuksista pystyttäneen toteuttamaan etänä. Tästä tiedotetaan osallistujille erikseen. 

Tehyläiset voivat olla yhteydessä Tehyyn sähköisen asiointipalvelun kautta. Siellä voi myös hoitaa monet asiat ajasta ja paikasta riippumatta.

Liittokierroksen neuvottelut jatkuvat toistaiseksi.

Kannusta työtoverisi liittymään Tehyyn

  • Joukkovoimalla on iso merkitys, kun työehdoista neuvotellaan työnantajan kanssa. Meitä kaikkia tarvitaan. ​

  • Tehy.fi/liity on helpoin reitti Tehyn jäseneksi​

  • Tehyn kannustinjärjestelmä palkitsee tehyläisiä aktiivisesta jäsenhankinnasta​

  • Kerätyillä pisteillä voit lunastaa tuotepalkintoja verkkokaupasta

  • Työelämässä on oltava sisua neuvotella parannuksia työehtoihin ja palkkoihin. ​Se sisu tulee meistä yhdessä!​

  • Neuvottelukierroksen aikana on tärkeää, että Tehyn viestit ​
    tavoittavat jokaisen tehyläisen​

  • Tarkista ja päivitä omat tietosi helposti​ Tehy-sovelluksella​

  • Verkossa: https://kilta.tehy.fi​

 

 

Tähän tiedotteeseen on koottu Tehyn jäsenistön kannalta keskeisimmät lain muutokseen ja voimaantuloon liittyvät seikat

Jaksotyöaika

Uuden työaikalain voimaantulo 1.1.2020 ei laajenna jaksotyöajan käyttöalaa kuntasektorilla. Uudessa työaikalaissa on päivitetty jaksotyöajan soveltamisalaluetteloa, mutta lain muutoksella ei ole välitöntä vaikutusta KVTES:n piirissä työskenteleviin. KVTES:n jaksotyöaikaa koskevassa sopimusmääräyksessä (III luvun 9 § 1 mom.) viitataan nykyisen työaikalain 7 §:ään ja mahdollisista muutoksista neuvotellaan kevään neuvottelukierroksen yhteydessä.

Yötyö

Uuden työaikalain 8 §:ssä säädetään yötyön teettämisestä. Tilanteissa, joissa säännöllistä yötyötä saa teettää, ei ole tapahtunut kuntasektorin kannalta merkittäviä muutoksia. Erona nykyiseen lakiin on kuitenkin se, että yötyön käyttöalan rajoitukset eivät koske tilapäistä yötyötä. Tilapäistä yötyötä voidaan teettää, jos työnantajalle tulee jokin poikkeuksellinen tarve teettä työtä yöaikana. Työnantajan säännöllistä toimintaa ei voida kuitenkaan järjestää yöaikaan, elleivät pykälässä säädetyt edellytykset täyty. Yötyötä koskeva merkittävä muutos on se, että peräkkäisten yövuorojen enimmäismäärää vähenee. Uuden työaikalain 8 §:n 5 momentin mukaan jaksotyössä ja keskeytymättömässä vuorotyössä työntekijällä saa työvuoroluettelon mukaisesti teettää peräkkäin enintään viisi yövuoroa, minkä jälkeen on annettava keskeytymätön 24 tunnin vapaa-aika. Viiden peräkkäisen yövuoron lisäksi saadaan teettää lisä- tai ylityönä enintään kaksi yövuoroa työntekijän kutakin kertaa varten antamalla suostumuksella.

Peräkkäisten yövuorojen määrän osalta kyse on pakottavasta säännöksestä, josta ei voida työehtosopimuksella poiketa. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2020.

 
 
 

 Lisä- ja ylityö

Uudessa työaikalaissa lisä- ja ylityötä koskevan säännöksen sanamuoto muuttuu huomattavasti nykyisestä, mutta muutoksella ei ole merkitystä kuntasektorilla työskenteleviin, sillä KVTES:n työaikaluvussa on omat sopimusmääräykset säännöllisestä työajasta, lisä- ja ylityörajoista sekä lisä- ja ylityökorvauksista. Lisäja ylityön määräytymiseen ei tule muutoksia kuntasektorilla. Vuorokausilepo Vuorokausilepoa koskeva säännös on uudessa työaikalaissa 25 §:ssä. Säännös muuttuu siten, että jatkossa kaikissa työaikamuodoissa vuorokausilepo on pääsääntöisesti 11 tuntia. Jaksotyössä vuorokausilepo saadaan kuitenkin työn järjestelyihin liittyvistä syistä lyhentää yhdeksään tuntiin.

Lain esitöiden (HE 158/2018, s. 106) mukaan vuorokausilevon lyhentämisen perusteena voi olla työntekijän toive, työntekijän kannalta epätarkoituksenmukaisten työvuorojen välttäminen tai potilaan asianmukaisen hoidon kannalta tarkoituksenmukaiset vuorojärjestelyt. Levon lyhentäminen yhdeksään tuntiin ei kuitenkaan saa olla säännönmukaista. Jos työvuorojen väliin jäävä vuorokausilepo on alle 11 tuntia, työnantajan on huolehdittava korvaavan lepoajan antamisesta.

Korvaava lepoaika on annettava seuraavan vuorokausilevon yhteydessä tai jos se ei ole työn järjestelyistä johtuvista syistä mahdollista, niin pian kuin mahdollista viimeistään 14 vuorokauden kuluessa. Korvaava lepoaikaa ei saa sijoittaa varallaoloajalle. Vuorokausilepoa koskevat muutokset tulevat voimaan 1.1.2020.

Joustotyöaika ja työaikapankki

Uusi työaikalaki sisältää kokonaan uudet säännökset koskien joustotyöaikaa (13 §) ja
työaikapankkia (14 §). Joustotyöaika ei lähtökohtaisesti tule sovellettavaksi Tehyn jäsenistön osalta, sillä sen käyttäminen on mahdollista vain sellaisissa töissä, jotka eivät ole sidottuja määrättyyn aikaan tai työntekopaikkaan.

Joustotyöajalla tarkoitetaan työntekijän ja työnantajan mahdollisuutta sopia työaikaehdosta, jonka mukaan vähintään puolet työntekijän työajasta on sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voi itsenäisesti päättää. Järjestely perustuu vapaaehtoisuuteen, ja sopimus on tehtävä kirjallisena.

Työaikalain työaikapankkia koskevan pykälän osalta on olennaista huomioida se, että lakiin perustuva työaikapankki on vaihtoehtoinen järjestely KVTES:n mukaiselle työaikapankille (III luvun 30 §). Jos työpaikalla on käytössä KVTES:n mukainen työaikapankki, siihen sovelletaan yksinomaan KVTES:n määräyksiä. Kahta työaikapankkijärjestelmää ei voi olla samanaikaisesti käytössä, eikä eri järjestelmien sääntöjä saa sekoittaa keskenään.

On myös hyvä muistaa, että kumpikin työaikapankkijärjestelmä perustuu sopimukseen, eikä mitään pankkia tarvitse ottaa käyttöön.

Poikkeusluvat

Uusi työaikalaki vaikuttaa myös työsuojeluviranomaisen (AVI) myöntämiin työaikaa koskeviin poikkeuslupiin. Nykyisen työaikalain nojalla myönnetyt määräaikaiset poikkeusluvat ovat normaalisti voimassa määräajan päättymiseen saakka. Uusi työaikalaki kuitenkin laajentaa määräaikaisen poikkeusluvan jatkosta sopimisen mahdollisuutta.

Määräaikaisesti myönnettyjen poikkeuslupien osalta työnantaja ja luottamusmies voivat sopia luvan soveltamisen jatkamisesta, mikäli luvan myöntämiseen vaikuttavat olosuhteet eivät ole muuttuneet olennaisesti.

Toistaiseksi voimassa olevat poikkeusluvat lakkaavat olemasta voimassa 12 kuukauden kuluttua lain voimaantulosta, eli viimeisin päivä, jolloin toistaiseksi myönnetyt poikkeusluvat ovat voimassa on 31.12.2020. Mikäli luvan tarve jatkuu kyseisen päivämäärän jälkeenkin, on toistaiseksi voimassa oleva lupa haettava uudelleen